Pedagogisch beleid kinderdagverblijf Yippee

In het pedagogisch beleidsplan laten wij zien welke keuzes wij hebben gemaakt en hoe en waarom wij gekomen zijn tot onze specifieke werkwijze.

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid gaat het over het hoe en waarom van het handelen van de leidsters met de kinderen.

De definitie hiervan is het volgende:

“Alle formele en informele afspraken die tezamen continuïteit en gelijkgerichtheid geven aan het handelen met betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen”.

Het gaat hierbij dus alleen om het handelen in de opvoeding, zoals: het begeleiden van kinderen in een veilige, sfeervolle en geborgen omgeving, waarin het kind zijn gevoelens kan uiten, leert andere kinderen te respecteren en het aanmoedigen van kinderen in hun ontwikkeling.

Pedagogische doelstelling

Door het kind naar een kinderdagverblijf te brengen kiest de ouder/verzorger voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit een omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen, om met elkaar rekening te houden en van elkaar te leren en ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.

De ruimte in het kinderdagverblijf is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. In het kinderdagverblijf wordt gericht aandacht besteedt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. Taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden. Het kinderdagverblijf biedt daardoor aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie.

Door deze verbreding van de opvoedingssituatie krijgen meer mensen dan alleen de ouders/verzorgers met het kind te maken. De ouders mogen van de leidsters een zekere ondersteuning bij de opvoeding verwachten. Ondersteuning in de zin van betrokkenheid bij het kind en indien ouders daaraan behoefte hebben, meedenken met de ouders inzake opvoedingsvragen. Dit meedenken krijgt gestalte in diverse overlegvormen en is wederzijds; ook de leidster kan ondersteuning van de ouder nodig hebben. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid worden en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en dat zij voldoende geïnformeerd worden.

Samengevat betekent kinderopvang in een kinderdagverblijf: een opvoedingssituatie door meer verzorgers en een andere omgeving met andere mogelijkheden. Het wordt zo een aanvulling op de opvoedingsactiviteiten van de ouders/verzorgers.

Een kind moet zich kunnen ontplooien in een kinderdagverblijf. Kinderopvang in een kinderdagverblijf betekent meer dan “gezellig bezig zijn met kinderen”. Om een basis te leggen voor het pedagogisch beleid hebben we uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn een kader voor alle pedagogisch handelen en voor het leefklimaat in het kinderdagverblijf.

Uitgangspunten:

•Ieder kind heeft recht op respect. Dat wil zeggen dat het serieus wordt genomen en dat het kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid.

•Elk kind is een uniek individu en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd.

•Ieder kind heeft de behoefte en het recht zijn mogelijkheden te onderzoeken om zich te ontwikkelen tot een vrij en zelfstandig mens.

•Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de leidster beschikbaar is wanneer het kind haar nodig heeft. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen wat weer leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere zelfstandigheid.

•Ieder kind heeft de behoefte en het recht op aandacht van een volwassene die in de behoeftes van het kind voorziet. Het kind heeft behoefte aan voeding, slaap, genegenheid en verzorging.

•Ieder kind heeft individuele aandacht en zorg nodig, waarbij het belang van de groep als geheel niet uit het oog verloren wordt. Het individu mag niet lijden onder de groep en de groep mag niet lijden onder het individu.

•Door het oefenen in zelf doen groeit het zelfvertrouwen en zelfstandigheid maar wanneer dit niet lukt moet het kind op iemand kunnen terug vallen, iemand die het begrijpt en de kans krijgen het weer opnieuw te proberen.

De pedagogische doelstelling van kinderdagverblijf Yippee

Het creëren van een zoveel mogelijk huiselijke sfeer waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Het scheppen van een verantwoorde opvoedingssituatie waar ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige en sociaal vaardige mensen. Die respect hebben voor zichzelf en elkaar en die de ruimte krijgen hun gevoelens te uiten.

De ontwikkeling van het kind van 0 t/m 4 jaar

Een pasgeboren baby is totaal afhankelijk van anderen, maar binnen vier jaar kan het kind zich zelfstandig voortbewegen, leert het begrippen en regels, leert het spreken en samen met andere spelen, tanden poetsen en zichzelf aan -en uitkleden.

Het kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Elk kind heeft zijn eigen capaciteiten, intelligentie en temperament. Daarnaast speelt de situatie waarin het kind opgroeit en de mensen waarmee het kind te maken krijgt een belangrijke rol in de manier waarop het kind zich ontwikkelt.

In het kinderdagverblijf kan de leidster voor een zodanige sfeer in de groep zorgen dat het kind zich op zijn gemak voelt en zo positief de ontwikkeling beïnvloed.

Ieder kind heeft in een positieve sfeer de behoefte en nieuwsgierigheid om zijn eigen vermogens te gebruiken en te vergroten.

Het kind wil zaken en situaties onderzoeken en zich zo ontwikkelen tot een zelfstandig mens.

In eerste instantie kan een baby alleen maar liggen maar gaandeweg leert de baby zijn bewegingen steeds beter te beheersen, hij zal zich uiteindelijk kunnen omdraaien, grijpen, zitten, zich optrekken, kruipen en lopen.

In eerste instantie zwaait hij wat ongericht om uiteindelijk doelbewust naar voorwerpen te grijpen. De zintuiglijke ontwikkeling is in volle gang. Geluiden, kleuren en vormen zijn prikkels die uitnodigen tot onderzoek. Baby’s zijn steeds bezig met het betasten en beproeven van voorwerpen, ze kijken en luisteren geboeid en reageren sterk op prikkels van buitenaf.

Naarmate de baby ouder wordt en kan kruipen gaat hij de omgeving nader onderzoeken. Het kind krijgt een beginnend besef van oorzaak en gevolg.

De taalontwikkeling is een heel belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling, dit is de belangrijkste communicatiemogelijkheid. Gevoelens, ervaringen, feiten en situaties benoemen en onder woorden brengen maakt begrijpen en herinneren mogelijk.

De leefwereld wordt daardoor geordend en veilig. De leidsters zorgen voor variatie in prikkels en weten de hoeveelheid prikkels te doseren. Het spelmateriaal en de inrichting is vooral gericht op zintuiglijk plezier. Materiaal om naar te kijken en te luisteren, in beweging te zetten, te betasten en te beproeven.

Kinderen worden regelmatig in de box of op een speelkleed gelegd, zowel op de buik als op de rug, om de spieren in de rug en nek te ontwikkelen en om veilig te kunnen rollen.

Het allermooiste speelgoed voor de baby is de mens. De stem, de ogen en het gezicht van de leidster spelen een belangrijke rol bij de taalverwerving. De leidster zal tijdens de verzorgende werkzaamheden naar het kind kijken. Door te reageren op de baby en de baby op de leidster te laten reageren wordt het kind gestimuleerd tot communicatie. Praten tegen het kind en benoemen wat het kind ziet is bevorderend voor de taalontwikkeling.

Lichamelijk contact is spel voor de baby: knuffelen, aaien en wiegen is uitermate belangrijk voor zijn welzijn en ontwikkeling. De leidster zal ingaan op uitingen en gevoelens zowel verbaal als non-verbaal, zodat de baby een gevoel van veiligheid en vertrouwen ontwikkelt.

Na verloop van tijd zal de baby onderscheid maken tussen bekenden en onbekenden en uiteindelijk een éénkennigheidfase ondergaan. Maar de interesse in de andere kinderen zal toenemen. De baby’s lachen en brabbelen naar elkaar. De leidster zal dit contact stimuleren door baby’s in elkaars nabijheid te brengen, bijvoorbeeld in een wipstoeltje. Bij het slapen liggen de kinderen in een bedje zoveel mogelijk op een vaste plaats.

Als het kind kan lopen wordt de bereikbare omgeving van het kind groter en biedt meer mogelijkheden. Ieder kind heeft grote behoefte aan beweging, wat ook heel belangrijk is voor het kind. Het kind ontwikkelt zich spelende verder door het vastpakken van voorwerpen.

Het kind zal steeds gedetailleerder dingen zien, horen, proeven en voelen. Langzaamaan leert het kind kleuren, maten, vormen en begrippen.

Het kan zich een voorstelling maken van bepaalde zaken, maakt plannetjes en voert ze uit.

Vanaf het derde jaar wordt het hoe en waarom van de dingen belangrijk voor het kind. De fantasie ontwikkelt zich zo dat werkelijkheid en fantasie wel eens verward worden.

De dreumes begrijpt veel meer dan hij kan zeggen met woorden. Het zelfbewustzijn groeit en het “ik-besef” wordt ontwikkelt. Het kind kan ‘nee’ moeilijk accepteren; het kind wordt opstandig. Hij heeft deze fase nodig om zelfbesef en wilskracht te ontwikkelen en zijn grenzen te ervaren. Wanneer ook het “jij-besef” ontstaat leert het kind geleidelijk aan rekening te houden met anderen omdat hij zich gaat realiseren dat anderen ook behoeften hebben.

De meeste peuters kunnen vanaf drie jaar redelijk verwoorden wat zij willen en kunnen. Het contact met de groepsgenootjes groeit, de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid worden groter.

De kinderen krijgen voldoende ruimte en gelegenheid om zowel binnen als buiten hun grove motoriek te ontwikkelen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de fijne motoriek door het aanbieden van bepaald materiaal.

Zo is het vasthouden van een potloodje of een kinderschaartje, het verven met de handen of een kwastje en het spelen met klei of zand bevorderlijk voor de motoriek.

Het kind leert het verloop van de dag kennen door de vaste dagindeling, het leert de regels te begrijpen, de leidsters zullen de vragen van het kind naar het “hoe” en “ waarom” zoveel mogelijk duidelijk beantwoorden. Daardoor leert het kind situaties en de wereld om zich heen kennen en begrijpen. Het houden van gesprekjes, vertellen, voorlezen, boekjes bekijken en liedjes zingen behoort tot de dagelijkse bezigheden van de leidsters. Omdat kinderen veel leren door imitatie wordt door de leidsters in correcte en begrijpende taal gesproken. Verkeerd uitgesproken woorden worden op speelse manier verbeterd.

De dreumesen beleven veel plezier aan elkaars aanwezigheid maar spelen voornamelijk voor zichzelf. De leidster stimuleert dit plezier in het samen zijn bijvoorbeeld door aan tafel samen liedjes te zingen na het eten/drinken.

Wanneer ook het “jij-besef” ontstaat kan het spelen zich ontwikkelen van naast elkaar tot met elkaar.

De kinderen gaan meer met hun fantasie aan de gang. Hun spel wordt ingewikkelder en krijgt steeds meer een bedoeling. De behoefte aan de vertrouwde leidster schuift steeds meer naar de achtergrond. De wetenschap dat zij aanwezig is en beschikbaar is wanneer het nodig is, geeft het kind voldoende vertrouwen om zelfstandig te spelen en te ondernemen. Ze worden gerespecteerd en gestimuleerd in hun zelfstandigheid. Maar vergeten niet dat zij ook behoefte hebben aan een knuffel of aai over de bol.

Naast het vrije spel wat belangrijk is en waar dagelijks tijd en ruimte voor is, worden er in de groep gerichte activiteiten ondernomen. Vaak met een doel zoals kennismaking met materiaal, iets maken of samenwerking. De leidsters weten welke activiteiten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau, de interesse en mogelijkheden van het kind.

Het kind is een individu en heeft behoefte aan de momenten van alleen zijn en momenten van samen zijn. Die gelegenheid krijgt het voldoende. Een kind wordt niet gedwongen om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. De leidster kan het kind wel aanmoedigen tot deelname aan het spel of de activiteit en het daarbij ondersteunen.

De leidster zal het kind ondersteunen door het te helpen zelf te doen of het samen nog eens proberen.

De ontwikkeling van de kinderen bij KDV Yippee:

Elk jaar rond de maand mei/juni worden er observaties gedaan bij de kinderen met behulp van twee observatielijsten; 0-2 jaar en 2-4 jaar. Vanaf juni 2016 maken we ook gebruik van het Kiki Kindvolgsysteem voor nieuwe baby s die op de groep komen. In beide volgen wij de ontwikkeling van het kind op het gebied van motorische vaardigheden, taalontwikkeling, sociaal/emotionele ontwikkeling en de mate waarin de kinderen zich thuis voelen op de groep. Ouders kunnen naar aanleiding van de observatie eventueel een gesprek aanvragen. Bij de leeftijd van 3,0/3,5 jaar en 3,6/3,11jaar nemen wij de Cito rekentoets en de Cito taaltoets voor peuters af.

Door de kinderen goed te volgen, kunnen wij de ouders tijdig informeren wanneer wij denken dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, maar nog belangrijker, op deze manier kunnen we ons activiteiten aanbod passend maken voor de groep. Ook kan het waardevol zijn om een kind juist extra uitdaging te bieden.

Bij de observatielijsten en Cito peutertoetsen hebben de pedagogisch medewerkers hulp via de handleiding en inhoudsverantwoordingen. Dagelijks is er overleg over de ontwikkeling van de kinderen wanneer nodig en ondersteund de eigenaresse de pedagogisch medewerkers hierbij.

Ook worden er diverse trainingen gevolgd door de eigenaresse en de pedagogisch medewerkers. Niet alleen om de kinderen, ook van de pedagogisch medewerkers zelf. Voorbeeld van trainingen zijn: Rekenprikkels, Taal en interactievaardigheden, Kiki-training (kansen in kinderen), de Pedagogische Basisdoelen, Meldcode kindermishandeling (leren signaleren en doorverwijzen).

Als uw kind bijna vier jaar wordt vullen we een overdrachtsformulier in voor de basisschool waar uw kind naar toe gaat. Hiervoor vragen wij bij de ouders om schriftelijke toestemming. Kinderen kunnen bij Yippee blijven tot ze naar de basisschool gaan, soms is dit pas na de (zomer/kerst)vakantie. Yippee heeft overleg en een samenwerking met OBS de Wyken.

De pedagogisch medewerkers hebben een signalerende functie en zullen opvallende zaken in de ontwikkeling van het kind bespreken met de ouders. Als er reden is tot zorg, nemen we contact op met de ouders. Wij hanteren het volgende stappenplan:

1: Overleg met naaste collega s over de gehanteerde aanpak en de gesignaleerde zorg.

2: Interne observatie door twee pedagogisch medewerkers.

3: Gesprekken tussen ouders en pedagogisch medewerkers.

4:Vaststellen van vervolgstappen (bijv. zoeken externe deskundigheid, blijven volgen van de ontwikkeling).

5: Overleg met een eventueel inzet van externe deskundigheid.

Als de zorg door de ouders wordt gedeeld en zij toestemming geven voor het consulteren van externe deskundigheid, dan heeft ons kinderdagverblijf ervaring met deskundige gesprekspartners, zoals het consultatiebureau, de wijkverpleegster van de GGD, de Jeugd Gezondheidszorg, het gebiedsteam van de gemeente Sudwest Fryslan en het Kindteam Sneek. Het Kindteam Sneek is vooral ook zeer laagdrempelig voor de ouders en is dicht bij huis.

Sociale veiligheid

We vinden het erg belangrijk in de groep een sfeer te creëren van veiligheid en vertrouwen. Elk kind mag er zijn en hoort erbij. We proberen het ‘samen spelen en samen delen’ te stimuleren door gezamenlijke activiteiten te ondernemen zoals met z’n allen naar de speeltuin of naar buiten. Maar ook doen we activiteiten met maar een paar kinderen tegelijk, zoals verven, naar de supermarkt of de eendjes voeren. Het is fijn je even speciaal te voelen. Tijdens de rustige momenten dat we aan tafel zitten, komen er bij de kinderen hele gesprekken los. We letten erop dat iedereen die wat wil vertellen ook de kans krijgt, en dat de kinderen naar elkaar luisteren. Verlegen kinderen proberen we door wat vragen te stellen bij het gesprek te betrekken. Verder stimuleren we de kinderen bijvoorbeeld om samen een toren te bouwen of met de auto/treinbaan te spelen. Maar ook proberen we de kinderen juist te leren hun eigen grens aan te geven en voor jezelf op te komen als ze ondergesneeuwd worden door mondigere kinderen.

Sociale competenties

Een kinderdagverblijf biedt een optimale gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Gedurende de hele dag doen zich situaties voor waarin kinderen samen spelen, samen delen en samen conflicten proberen op te lossen. De leidsters zullen de kinderen hier zoveel mogelijk in begeleiden. Ze doen dit allereerst door zelf het goede voorbeeld te geven; maar ook door het gedrag van de kinderen te benoemen, het invoelingsvermogen te stimuleren en de kinderen waar nodig bij te sturen. Onder andere de volgende vaardigheden hebben onze aandacht:

•Leren samen te spelen en te delen

•Leren elkaar te helpen

•Leren luisteren naar elkaar

•Lief zijn voor elkaar (als je lief bent voor een ander, is de ander dat ook voor jou)

•Leren op te ruimen en zuinig te zijn op eigen spullen en die van anderen

•Als kinderen elkaar pijn doen of ruzie maken, het samen uitpraten en het weer goed maken

•Respect hebben voor elkaar maar ook voor jezelf durven opkomen

•Bepaalde grenzen en sociale regels leren in verschillende situaties, ze accepteren en nakomen

•Leren banden op te bouwen met kinderen en volwassenen

Persoonlijke competenties

De persoonlijke competenties hebben we opgedeeld in de cognitieve ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

Cognitieve ontwikkeling

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier en niveau. Uitgaande van de mogelijkheden van elk individueel kind worden spelmateriaal en activiteiten aangeboden die een beroep doen op de cognitieve ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk de kinderen de mogelijkheid te bieden zelf hun omgeving te exploreren en de mogelijkheden van diverse materialen te ontdekken. In het uiteindelijke resultaat van de activiteiten zal de individuele creatieve inbreng van elk kind een grote rol spelen.

Emotionele ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat het kind zijn emoties kan uiten. Daarom proberen we op de groep een sfeer te scheppen van veiligheid en geborgenheid en leren de kinderen respect te hebben voor elkaars gevoelens. Door erover te praten proberen we de emotie van het kind een plek te geven. De wat oudere kinderen stimuleren we hun emoties te verwoorden. We proberen er bijvoorbeeld achter te komen waarom een kind boos of verdrietig is en zoeken dan samen naar een oplossing. Soms zal het kind het willen uitpraten, een andere keer wil het gewoon zijn boosheid uiten, even alleen zijn, of juist persoonlijke aandacht. Ons uitgangspunt hierbij is dat we per moment en per kind bekijken hoe we op een goede wijze op de emoties van het kind kunnen reageren.

Motorische ontwikkeling

Grove motoriek

Gedurende het eerste levensjaar ontwikkelt het kind zich zeer snel en is de motorische ontwikkeling van maand tot maand te volgen. Het kind beschikt nog vrijwel uitsluitend over een grove motoriek. Deze bestaat onder andere uit zwaaien, kruipen en gaan staan. De leidsters stimuleren de motorische ontwikkeling met name door het aanbod van divers, op het kind afgestemd spelmateriaal. Zoals; een rammelaar, babyschommel, loopkar, en voor de ouderen kinderen een glijbaan, schommel, de trap opklimmen, etc. Ook wordt tijdens het buitenspelen en in zang- en dansspelletjes aandacht besteed aan de grove motoriek

Fijne motoriek

De fijne motoriek bestaat uit kleine bewegingen die je met je handen en vingers maakt. De fijne motoriek wordt gestimuleerd door met kinderen te knutselen, tekenen, puzzelen en te bouwen met constructiematerialen en dergelijke.

Verder proberen we de kinderen in de dagelijkse dingen als eten en aankleden steeds meer zelfstandigheid mee te geven.

Overdracht van normen en waarden

Om de kinderen bepaalde normen en waarden mee te geven die in onze samenleving belangrijk worden gevonden, is het ten eerste belangrijk zelf als leidster het goede voorbeeld te geven. Kinderen leren op jonge leeftijd vooral door het in zich opnemen van wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Leidsters zijn zich erg bewust van hun voorbeeldfunctie, en naast dat ze letten op hun tafelmanieren of omgangsvormen, staat voorop het kind en collega’s te behandelen zoals je zelf ook het liefst behandeld zou willen worden. Normen en waarden die wij belangrijk vinden zijn onder andere: niet vloeken, het vragen als je iets wilt hebben, opruimen na het spelen, tafelmanieren (de korstjes opeten, aan tafel blijven zitten en met de mond dicht eten), niet slaan of schoppen en je excuses aanbieden (sorry zeggen) of een kusje/handje geven om het weer goed te maken als er iets vervelends gebeurd.

Corrigeren en belonen

De leidster begeleidt een kind door niet meer en niet minder te verwachten dan het kind qua ontwikkelingsniveau aankan. Het is voor een kind belangrijk om te weten waar de grenzen liggen. Dit kan het kind leren door het vriendelijke, duidelijke en consequente optreden van een leidster.

Het positief benaderen, het prijzen van gewenst gedrag van het is erg belangrijk. Wij corrigeren de kinderen en spreken niet echt van straffen. De leidster keurt gedrag af wanneer het belang van de andere groepsgenootjes in het gedrang komt. Het gedrag wordt hierbij afgekeurd, niet het kind zelf.

Wij corrigeren ongewenst gedrag consequent, dus niet de éne keer wel en de andere keer niet. We laten ook duidelijk merken dat de ´straf´ over is, een ´straf´ heeft een begin en een eind.

Groepsvorming

De keuze voor kinderopvang in een kinderdagverblijf is een keuze voor opvang van het kind in groepsverband. Kinderen leren hierdoor al vroeg en in zekere mate rekening met elkaar te houden. Om zich te kunnen ontwikkelen is het een voorwaarde dat de kinderen zich in de groep veilig en vertrouwd voelen. Het kind moet de kans krijgen om een band op te bouwen met de leidsters en de groepsgenootjes.

Die gelegenheid scheppen wij door zorg te dragen voor stabiliteit en continuïteit in de groep.

Dit laatste wordt bevorderd door:

•Vaste leidsters;

•Vast dagritme;

Groepsindeling

Kinderdagverblijf Yippee werkt met de volgende groepsindeling:

•1 verticale stamgroep van maximaal 16 kinderen

Groepsgrootte

Het aantal kinderen in een groep is afhankelijk van de volgende factoren:

De leeftijd van de kinderen en de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf

Door de GGD is vastgelegd hoeveel kinderen in een groep geplaatst kunnen worden en hoeveel vierkante meters vloeroppervlakte per kind beschikbaar moet zijn.

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroep bedraagt ten minste:

•1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;

•1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;

•1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;

•1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar;

3-uurs regeling

Het is toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de leidster/kindratio. Dit mag op de volgende tijden:

•Voor 9.30u

•Tussen 12.30u en 15.00u

•Na 16.30u

Verder gelden de volgende voorwaarden:

•In totaal moet minstens de helft van het benodigde aantal leidsters aanwezig zijn.

•Altijd dient er minstens één leidster plus een achterwacht aanwezig te zijn.

•Voor 9.30u en na 16.30u mag de afwijking van de leidster/kindratio niet langer duren dan anderhalf uur aaneengesloten.

•Tussen 12.30u en 15.00u mag er maximaal twee uur aaneengesloten worden afgeweken van de leidster/kindratio.

Wij werken met professionele, gediplomeerde leidsters op minimaal MBO niveau, die de kinderen zullen begeleiden in hun individuele ontwikkeling en in het samenleven in een groep. Hierbij houden wij de richtlijnen van het CAO-kinderopvang aan. Deskundigheid, motivatie en uitstraling zijn de basisfactoren van waaruit wij het team vaststellen.

Ook werken wij met stagiaires van ROC Friese Poort te Sneek die de opleiding PW (Pedagogisch Werk, niveau 3) volgen. De stagiaires kunnen gedurende de hele week aanwezig zijn en worden begeleid door een Pedagogisch medewerker van kdv Yippee.

Bovendien hebben wij minimaal 1 leidster met een BHV(Bedrijf Hulp Verlening) diploma. Deze wordt jaarlijks opgefrist d.m.v. een herhalingscursus. De eigenaresse en pedagogisch medewerkers volgen tevens elk jaar de herhalingscursus EHBO bij Kinderen.

Taal, spelen en VVE.

Kdv Yippee werkt met het VVE (Veelzijdig Voorschools Educatie) programma met beer Kiki (Kansen in kinderen). Dit met als doel het verminderen of voorkomen van onderwijsachterstanden en het vergemakkelijken van de overgang naar de basisschool.

Dit programma is een werkwijze waarin bij de activiteiten voor de kinderen gewerkt wordt met thema’s en er systematische aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij Kdv Yippee wordt ervoor gekozen om dat op een speelse manier te doen, waarbij vooral activiteiten en onderdelen die voor de baby’s en peuters van belang zijn zullen worden uitgevoerd. Dit gebeurt niet op een ‘schoolse manier’ , maar door middel van veel spelactiviteiten met de kinderen rondom thema’s. Daarbij is er aandacht voor de meertalige ontwikkeling (o.a. ook het fries) van de kinderen door met activiteiten, boekjes, gesprekjes en spelletjes de taalontwikkeling op een speelse manier te stimuleren.

Tv-kijken

Op de groep is een televisie met dvd speler aanwezig, en deze wordt soms gebruikt op een rustig moment, of in samenhang met een thema. De kinderen moeten geen televisie kijken, ze mogen ook een andere rustige activiteit doen, bijv. een boekje lezen.

De kinderen worden bij elkaar in een kring of op de banken gezet zodat de activiteit sociaal blijft. Achteraf wordt er over gesproken met de kinderen, bijvoorbeeld: waar ging het over, wat heb je gezien, etc.

Peuters kijken bijvoorbeeld naar:

•Sesamstraat

•Pippi Langkous

•Bob de bouwer

•Dora

•Dikkie Dik

•Nyntje

•Disney films (mits deze geschikt zijn voor deze leeftijd)

Per dag wordt er maximaal 60 minuten televisie gekeken.

Hier wordt niet vanaf geweken; te lang tv-kijken is niet goed voor de kinderen, en bovendien verliezen de kinderen van deze leeftijd snel hun aandacht.

Dagindeling

De kinderen kunnen maximaal 12 uur per dag opgevangen worden in ons kinderdagverblijf.

De openingstijden liggen tussen 7.00 uur en 19.00 uur.


Er zijn flexibele haal en brengtijden ( in overleg met de leiding van het kdv).
Wij hebben een bepaald dagprogramma en vinden het daarom van belang dat ouders de afgesproken breng- en haaltijden in acht nemen.

Er is een achterwacht regeling voor het kinderdagverblijf:

Achterwacht 1: Janny Bakker-Kraak (peuterleidster)

Achterwacht 2: Catharina van der Meer-Hazen (gastouder)

Komen beide regelmatig onverwacht langs i.v.m. het vier ogen principe (hiervan is een protocol aanwezig op het kinderdagverblijf) of bij een calamiteit is een van beiden binnen 15 minuten aanwezig.

Dagritme baby´s

Op de babygroep wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en het verschonen. Uiteraard moeten wij ook rekening houden met de schema´s van de andere baby´s. Het is belangrijk dat het kinderdagverblijfritme niet teveel afwijkt van het thuisritme.

Het verzorgen van de baby´s neemt een groot deel van de dag in beslag. Zo gaat het bij het voeden om meer dan alleen het toedienen van voedsel en bij het verschonen om meer dan een schone luier. Het spel met de handjes, voetjes en het gezicht biedt de baby veiligheid en vertrouwen.

Gaan baby´s over naar vaster voedsel dan eten zij rond 10.00 uur gezamenlijk een fruithap en om 12.00 een boterham.

Zo wordt er langzaam naar het dagritme van de dreumes- en/of peutergroep toe gewerkt.

Dagritme dreumes- en/of peutergroep

Het dagritme dat dient als leidraad voor de dag ziet er als volgt uit:

07.00 uur - 09.30 uur: De kinderen worden verwacht

Voor de ouders is er tijd en gelegenheid om een praatje te maken

09.30 uur - 10.00 uur: Samen aan tafel om een koekje te eten en wat te drinken

Er is gelegenheid voor een verhaaltje en/of een liedje

10.15 uur – 11.30 uur: De kinderen gaan vrij spelen of gaan een activiteit doen (binnen of buiten).

11.20 uur – 11.30 uur: Samen opruimen

11.30 uur - 12.15 uur: Samen aan tafel voor de broodmaaltijd

12.15 uur – 12.30 uur: Voorbereiden op het middagslaapje

12.30 uur – 14.30uur: Slapen.

De leidsters treffen voorbereiding voor de middag, schrijven in de schriftjes (tot 1 jaar) of bespreken opdrachten met de stagiaires

Peuters die niet meer slapen gaan een rustige activiteit doen of mogen naar een dvd voor kinderen kijken

14.30 uur- 15.00 uur: Samen aan tafel om fruit te eten en wat te drinken

Er is gelegenheid voor een verhaaltje en/of een liedje

15.00 uur-16.30 uur: De kinderen gaan vrij spelen of gaan een activiteit doen (binnen of buiten).

16.30 uur – 17.00 uur: Samen aan tafel voor een soepstengel en wat te drinken

17.00 uur- 19.00 uur: De kinderen worden opgehaald

Voor de ouders/verzorgers is er tijd en gelegenheid voor een praatje

Maaltijden

Het gebruik van de maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat niet alleen om het eten en drinken maar om het contact met elkaar. De sfeer van het gezellig samen zijn en een rustmoment op de dag.

Het eten en drinken dient niet aan de kinderen opgedrongen te worden, eten moet iets leuks blijven, de kinderen worden positief benadert. Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te leren eten.

Het kinderdagverblijf biedt een basispakket aan voeding aan. Dit bestaat uit:

•halvolle melk, yoghurt drank, thee, verschillende smaken roosvicee

•soepstengels, rijstwafels, ontbijtkoek, tarwekoekje, rozijntjes

•fruit

•bruin/volkoren brood

•hartig beleg (smeerkaas/worst, kaas)

•zoet beleg (appelstroop, jam, chocoladepasta, pindakaas, speculoos)

Flesvoeding en Opvolgmelk dient zelf meegegeven te worden door de ouders.

Wanneer de kinderen andere voeding gebruiken, bijvoorbeeld dieetvoeding, dan dient dit ook door de ouders meegegeven te worden.

Het wennen

Voor het kind is het heel belangrijk dat het de leidsters leert kennen. De stap van thuis naar het kinderdagverblijf is voor zowel de ouders als het kind een belangrijke gebeurtenis. Het is fijn dat beide partijen van elkaar weten op welke manier we met uw kind omgaan.

Op kinderdagverblijf Yippee komen de kinderen wennen in overleg met de ouders, wennen is belangrijk omdat:

•Het kind vertrouwt raakt met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, het kinderdagverblijf, de leidsters, de groepsgenootjes, enz.

•De ouders vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een goede verstandhouding met de leidsters kunnen ontwikkelen.

•De zaken zoals voedingsschema´s, slaapritmen en omgang met het kind, thuis en in het kinderdagverblijf op elkaar afgestemd worden.

De wenuren worden niet gefactureerd, worden in overleg met de ouders afgesproken op de uren waar een plaats vrij is op het kinderdagverblijf zodat er geen extra leidster voor ingezet hoeft te worden.

Omgaan met...

Zindelijk worden

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Dit geldt ook voor het zindelijk worden. Een kind wordt zindelijk als het daar zelf aan toe is. Op peuterleeftijd wordt een begin gemaakt met het zindelijk worden. De kinderen worden gestimuleerd omdat ze elkaar op het potje of naar de wc zien gaan.

Het zindelijk maken gebeurt met een zachte hand, dwang helpt niet of zelfs averechts.

De leidster is alert op de reactie van het kind en zal regelmatig voorstellen om op het potje te gaan.

Het weglaten van de luier gebeurt alleen na overleg met de ouders.

Trakteren

Een kind krijgt jaarlijks nogal wat traktaties aangeboden, bij verjaardagen of als iemand afscheid neemt. Wij adviseren om niet al te veel snoepgoed te gebruiken als traktatie voor uw kind maar op zoek te gaan naar leuke, gezonde traktaties of iets hartigs.

De leidster streeft ernaar om een kind met een dieetvoeding ook mee te laten genieten door een aangepaste traktatie aan te bieden (in overleg met de ouders).

Feestvieren

In ons kinderdagverblijf wordt aandacht besteed aan feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Daarnaast worden verjaardagen en afscheidsfeesten van kinderen tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt. Er wordt gezongen en getrakteerd. De jarige krijgt een mooie feestmuts op.

Omdat het feest vieren vaste programma onderdelen heeft zal het al snel voor ieder kind een vertrouwd gebeuren zijn.

Wanneer een kind bijna jarig is, wordt er met de ouders overlegd wat de bedoeling is; willen ze de verjaardag van hun kind wel of niet vieren bij kdv Yippee. En wanneer? Geef de datum door aan de andere leidsters, zodat ook hun weten wanneer er een verjaardag gevierd wordt.

De leidsters van de betreffende groep zorgen ervoor dat alle voorbereidingen voor de verjaardag worden getroffen.

Wanneer een kind zijn of haar verjaardag viert bij kdv Yippee, dient het volgende te gebeuren:

•Een mooie verjaardagsmuts

•Slingers ophangen in de groep

•Aanplakbiljet bij de voordeur

•Een cadeautje inpakken

Zorgen ervoor dat het er leuk, vrolijk en netjes uitziet.

Een verjaardag wordt meestal ‘s middags gevierd, na het slapen rond 15.00uur. Soms zijn er twee kindjes jarig op een dag; probeer ze dan op andere dagen te plannen. Mocht dat niet lukken, plan er dan één ‘s ochtends om 10.00 uur, en ‘s middags om 15.00uur. Zo krijgt elk kind evenveel aandacht voor zijn of haar verjaardag.

Het jarige kind krijgt de verjaardagsmuts op en er zullen verschillende verjaardagsliedjes worden gezongen. Van de leidsters wordt verwacht dat zij enthousiast deelnemen, en dat zij dit met hun volledige aandacht doen. Een verjaardag is voor een kind een spannende en leuke gebeurtenis, dus speel hier op in. Na het zingen krijgt de jarige job een cadeautje.

Als leidster moet je in gaten houden of de traktatie wel of niet verantwoord is. Sommige kinderen geven zakjes met snoep. Geef de kinderen er dan één, en laat ze de rest mee naar huis nemen. Zorg ervoor dat de kinderen alleen traktaties krijgen die geschikt zijn voor hun leeftijd. Sommige kinderen hebben een voedselallergie; let hier op bij de traktaties!

Wanneer een kind naar de basisschool gaat zal het afscheid nemen van kdv Yippee. Het is een afsluiting van een periode en het begin van een nieuwe periode. Met de ouder(s) wordt overlegt of ze het afscheid willen ‘vieren’; hoe en wanneer. Ook wanneer een kind vroegtijdig kdv Yippee verlaat wordt er afscheid genomen.

Spenen en knuffels

Een speen of een knuffel kan voor een kind erg belangrijk zijn; een hulpmiddel bij het slapen gaan of troost bij verdriet. Het kind leert bij ons om bij binnenkomst de speen of knuffel in weg te leggen of in het tasje te houden totdat het tijd is om naar bed te gaan.

Zo wordt het kind niet belemmerd in zijn spel of taalontwikkeling. Mocht het kind behoefte hebben aan troost bij verdriet dan heeft de leidster de speen of knuffel bij de hand.

Slapen

Baby s hebben een eigen ritme wat betreft slapen. De peuters slapen tussen 13.00uur en 15.00 uur. De peuters slapen in een slaapzakje, eventueel met een dekentje. Ze krijgen eventueel een speen en/of knuffel mee. Kinderen slapen bij kdv Yippee tot zij ong. 3,5 jaar zijn; daarna willen wij ze voorbereiden op de basisschool, en dus niet meer laten slapen.

Er wordt regelmatig gekeken in de slaapkamers. Kinderen die huilen worden uit bed gehaald, of zij worden gesust in bed, tot ze slapen. De babyfoons staan altijd aan.

Kinderen onder de 2 jaar mogen niet op de buik in bed worden gelegd. Dit in verband met een vergroot risico op wiegendood.

Leg de baby altijd op de rug te slapen.

Het veiligst slaapt een baby op de rug. Uit zijligging rolt een baby al na een paar weken gemakkelijk op de buik. Leg een baby nooit op de buik te slapen. Niet één keer. Ook niet om te troosten. Soms is er een reden om van dit advies af te wijken. Doe dat alleen in overleg met ouders!

Het is wel goed om het kindje regelmatig op de buik te leggen als het wakker is en er iemand op let. De baby enkele malen per dag een kwartiertje laten ontdekken en oefenen bevordert de motorische ontwikkeling.

Als een oudere en gezonde baby (1+) zich eenmaal vlot om en om kan draaien, en bij het slapen zelf kiest voor buikligging is het niet zinvol daar tegenin te blijven gaan. Let er dan wel extra op dat het bedje veilig is.

Voorkom dat de baby te warm ligt.

Dekentjes zijn vaak te warm en daardoor riskant voor kinderen tot twee jaar. Bovendien liggen ze los, waardoor een kind er gemakkelijk onder kan geraken.

Leg kinderen tot twee jaar daarom altijd in een slaapzak!

Kleed ook de baby niet te warm. Let op jezelf: als jij het benauwd krijgt, geldt dat ook voor een baby. Een zwetende baby is foute boel. Let altijd op het weer, de kamertemperatuur, warme zon, de verwarming, etc.

Let op rust en regelmaat.

Baby's zijn gevoelig voor verstoring van rust en regelmaat. Bijv. een drukke omgeving, verandering van omgeving, veel geluiden, brengen een zuigeling gemakkelijk van slag. Een verstoorde slaap kan het gevolg zijn. Dit geldt in bijzondere mate voor zogenaamde huilbaby's. Beperk onrustige situaties in het eerste levensjaar.

Brengen en halen

Bij het brengen is er gelegenheid voor de ouders/verzorgers en het kind om te wennen en samen bijvoorbeeld een puzzeltje te maken. Het brengen is een belangrijk punt van de dag. Het kind zal afscheid moeten nemen van de ouder/verzorger en dit kan voor sommige kinderen heel moeilijk zijn. De leidster zal het kind overnemen bij het weggaan van de ouder/verzorger en dan gaan ze samen zwaaien. De leidster zal het kind afleiden met spel waardoor het kind het verdriet snel vergeet.

De momenten van brengen en halen geven gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en vragen aangaande het kind tussen ouder/verzorger en de leidster.

Het is van belang de breng- en haaltijden in acht te nemen in verband met het dagritme.

Met het flexibele beleid van kdv Yippee van halen en brengen, kan in overleg met de leiding hier een uitzondering op gemaakt worden.

Als een kind niet door een van zijn ouders wordt opgehaald dan dient dit van te voren doorgeven te worden aan de leiding van kdv Yippee. Tevens dient hierbij aangeven te worden of dit eenmalig of structureel is. Zie hiervoor ook onze Huisregels. Ook is een protocol voor het onrechtmatig opeisen van een kind aanwezig op het kinderdagverblijf.

Ziekte van het kind

Een kind dat ziek is hoort thuis te blijven, dit voor de veiligheid van uw kind en die van de anderen. Een ziek kind heeft behoefte aan rust en zal op het kinderdagverblijf niet de aandacht kunnen krijgen die het op dat moment nodig heeft.

Onder ziek verstaan we het volgende:

•Koorts, temperatuur van 38 C of hoger

•Besmettelijke kinderziekten zoals mazelen, waterpokken, bof, rode hond, ernstige diaree en dergelijke

Mocht het kind in het kinderdagverblijf ziek worden, dan zullen de ouders hiervan direct op de hoogte gesteld worden. Het kind dient dan te worden opgehaald (in overleg met de ouder).

Het is belangrijk dat de leiding op de hoogte wordt gesteld wanneer een kind in het weekend ziek is geweest, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Medisch handelen

Leidsters geven in principe geen medicijnen aan de kinderen, mits er een toestemmingsformulier is ingevuld door de ouder(s).

•Kinderen krijgen geen paracetamol/zetpillen toegediend zonder medische indicatie.

•Als kinderen toch medicijnen toegediend moeten krijgen, dienen de ouders/verzorgers hiervoor schriftelijke toestemming te geven.

•De leidsters zorgen ervoor dat zij precies weten hoe de medicatie moet worden toegediend.

•Medicatie toedienen gebeurt niet door stagiaires.

•Medicatie toedienen gebeurt met schone handen in een schone omgeving.

•Gun het kind wat privacy als het daar behoefte aan heeft (bijv, het geven van zetpillen)

•Bij het anaal opnemen van de koorts wordt ervoor gezorgd dat de thermometer voor én na het gebruik schoongemaakt met alcohol.

•Draag bij wondverzorging altijd hygiënische handschoentjes, en gooi deze na het gebruik direct weg.

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne is voor ons een zeer belangrijk punt. Ouders/verzorgers moeten hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten op het kinderdagverblijf.

Daarom gelden bij ons de volgende regels:

•Roken is verboden (binnen en buiten).

•Schoenen uit in de hal.

•Tassen en jassen van de leidsters worden niet in de speelruimte bewaard.

•Kinderen slapen zoveel mogelijk in een ´eigen´ bedje.

•Bedden worden 1 keer per week verschoond, zo nodig vaker.

•De baby´s hebben een eigen fles, de spenen worden iedere dag gereinigd en om de 6 weken vervangen (dit laatste door de ouders).

•De leidsters doen 's ochtend bij binnenkomst direct de ventilatie aan/raampjes open.

•Handdoeken, theedoeken en vaatdoeken worden dagelijks gewassen;

•Regelmatige verschoning en handen wassen voor en na het eten en na het gebruik van het toilet;

•De vloeren en toiletten worden dagelijks gereinigd.

•De schoonmaakwerkzaamheden op het kinderdagverblijf worden aan het einde van de dag uitgevoerd. Ook de stagiaires helpen hierbij. De beroepskracht mag hier niet langer dan 30 min. mee bezig zijn.

De leiding van het kinderdagverblijf is zich bewust van het belang van de hygiëne.

Mede door de jaarlijkse risico inventarisatie blijft kdv Yippee alert op alles in en rondom het kinderdagverblijf.

De risico inventarisatie bevat alle risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Dit wordt getoetst door de Inspectie.

Er is tevens een protocol: Schoonmaken bij Yippee.

Protocollen:

Er zijn diverse protocollen (waaronder de verplichte Vierogenprincipe) aanwezig op het kinderdagverblijf, net als de verplichte Meldcode Kindermishandeling en werken wij volgens de Hygiënecode. Deze zijn bekend bij de medewerkers en stagiaires van kdv Yippee.

Protocol vier ogen principe kdv Yippee:

Het vier ogen principe betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren, dit om de veiligheid van kinderen maar ook de kwaliteit van de opvang te garanderen. Bij kdv Yippee wordt er bij de invulling van het vier ogen principe rekening gehouden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin ik als eigenaresse en tevens pedagogisch medewerker alleen op de groep ben. Er is ook altijd een extra (vaste)leidster aanwezig wanneer dit volgens de leidster-kind ratio noodzakelijk is.

Bij kdv Yippee zijn de volgende maatregelen getroffen om aan dit principe tegemoet te komen:

•Vooral komt ook de kleinschalige opzet tegemoet aan de invulling van het vier ogen principe. Doordat er steeds direct contact is tussen de ouders en de eigenaresse en/of extra leidster van kdv Yippee, zijn er korte lijnen in de communicatie, die een open aanspreekcultuur bevorderen. Er wordt op deze manier zorg gedragen voor een sfeer, waarin een ieder elkaar kan aanspreken en open naar elkaar toe kan zijn.

•Bij kdv Yippee gelden flexibele opvangtijden, met als gevolg uiteenlopende breng- en haaltijden. Op diverse momenten van de dag kunnen ouders in en uitlopen.

•Ouders worden bij de intake van hun kind geïnformeerd over het vier ogen principe, de aanwezigheid van de meldcode kindermishandeling en de open cultuur en communicatie die hierbij nagestreefd wordt.

•Tijdens opvangdagen zal op iedere dag aangeven worden wie er die specifieke dag op het kinderdagverblijf aanwezig zal zijn, dus wie van het personeel, stagiaires of achterwacht die dag langs zal komen.

•De oudercommissie wordt op de hoogte gebracht en gehouden omtrent de invulling van het vier ogen principe.

•Eigenaresse, personeel en stagiaires zijn in het bezit van een geldig VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

•Er zijn stagiaires aanwezig bij kdv Yippee die op de hoogte zijn gebracht van de aanwezigheid van de meldcode kindermishandeling en het protocol van het vier ogen principe.

•Op elke slaapkamer is een babyfoon aanwezig zodat er meegeluisterd kan worden naar het op brengen en van bed halen van de kinderen.

•In de verschoonruimte zitten ramen zodat er meegekeken kan worden.

•Het pand van kdv Yippee heeft veel glas zodat iedereen kan zien wat er binnen gebeurt.

•Kdv Yippee wordt regelmatig bezocht door ex-stagiaires, ex-vraagouders met of zonder voormalige opvang kinderen van kdv Yippee, eigenaren van de bedrijven naast het kinderdagverblijf, achterwachten, gezinsleden van de eigenaresse, etc.; zodoende is er op diverse momenten aanloop van verschillende mensen.

•Leden van de oudercommissie mogen onverwachts een bezoek aan het kinderdagverblijf brengen, net als de achterwachten.

•Er is zichtbaar een camera aanwezig in de groeps/speelruimte en ook in de verschoonruimte. Als een pedagogisch medewerker door omstandigheden alleen op de groep staat kan er via in te loggen via een app op de mobiele telefoon, tablet of via een pc meegekeken worden door de eigenaresse en/of hiervoor aangewezen pedagogisch medewerkers van KDV Yippee. Op deze manier kan er op elk gewenst moment van de dag meegekeken worden. De beelden kunnen terug bekeken worden indien nodig en worden een week bewaard.

Camera toezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Het protocol Cameratoezicht KDV Yippee waarborgt het recht op privacy van medewerkers, klanten en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen transparantie, veiligheid en kwaliteit d.m.v. de inzet van camera s bevorderd kan worden.

Het protocol Cameratoezicht is bij Yippee vrij ter inzage aanwezig.

Oudercontacten

De ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. Deze zorg wordt gedurende de tijd dat het kind op het kinderdagverblijf is door de leiding overgenomen. Het is van belang dat de ouder/verzorger de gelegenheid krijgt om zijn wensen met betrekking tot de verzorging van het kind over te dragen aan de leidster. De leidster dient de gelegenheid te krijgen om de ouder/verzorger te informeren over de tijd dat het kind in het kinderdagverblijf is.

De ouders/verzorgers kunnen er van verzekerd zijn dat er zorgvuldig om wordt gegaan met persoonlijke gegevens. Leidsters zullen voorzichtig omgaan met informatie over kinderen in hun contacten met andere ouders/verzorgers.

Wanneer een kind op kinderdagverblijf Yippee komt krijgen zij een schriftje. Het is de bedoeling dat zowel de ouders/verzorgers als de leidsters, de keren dat uw kind op het kinderdagverblijf is, hier iets in schrijft. Dit gebeurt tot de leeftijd van 1 jaar en zal bij de jonge baby s veelal gaan om de eet,- en slaaptijden. Bij de oudere baby s ook over de ontwikkeling.

Opzeggen

De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. Opzegging van het contract kan alleen schriftelijk.

KLACHTENREGELING.

Per 1 januari 2016 verandert de klachtenregeling. De huidige instantie, SKK, verdwijnt en vanaf 1 januari zijn alle houders van kinderopvangcentra verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan het Klachtenloket Kinderopvang is verbonden. Hieronder kunnen jullie het geschilartikel lezen, welke ook opgenomen is in ons beleid.

Bijlage 1: Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

1. De ouder/ oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/ oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/ oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)

4. Wanneer de ouder/ oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij hiermee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluiten de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

KLACHTEN

Registratie

Alle officiële klachten worden door De Geschillencommissie geregistreerd en weergegeven in een jaarverslag. Iedere organisatie ontvangt jaarlijks een brief van de De Geschillencommissie waarin de klachten die betrekking hadden op de eigen organisatie staan weergegeven.

Overzicht Klachten

Het Kindercentrum krijgt jaarlijks een overzicht van de klachten die zijn ingediend.

In 2016 zijn geen klachten over kdv Yippee ingediend.

Openingstijden:

Sneek:
Ma-Vr 07:00-19.00 uur

Heeg:
Ma-Vr 07:00-19.00 uur

Telefoon:

Sneek:
0515 781113 - 06 43525982

Heeg:
0515 442223 - 06 43525982


tekening